ವನಿತಾಸದನ ಸಂಸ್ಧೆಯ 86ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಿನಾಂಕ 29/12/2023 ರಂದುವನಿತಾಸದನಸಂಸ್ಧೆಯ 86ನೇವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕಾರ್ಯಕ್ರಮವುನೆರವೇರಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನುಸಂಸ್ಧೆಯಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾರತಿಎನ್. ಹಾಗೂಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳಾಗಿಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾರವರುಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಂದಹಾಡು, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದನಾಟಕ, ನೃತ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುನೆರವೇರಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *