ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ

ದಿನಾಂಕ 2/3/2023ರಂದು ವನಿತಾಸದನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 8ನೇತರಗತಿ ಹಾಗೂ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *