ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ

ವನಿತಾಸದನಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದಿನಾಂಕ 14/4/2021 ರಂದುಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಯಂತಿಯನ್ನುಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ದೆಯಎಲ್ಲಾಶಿಕ್ಷಕವೃಂದದವರುಆಡಳಿತಮಂಡಳಿಯವರುಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *