ಮಹೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಟೋ

ದಿನಾಂಕ 03/01/2023ರ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ್‍ರಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‍ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *