ಹೊಲಿಗೆ ತರಗತಿ


ವನಿತಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *