ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿóಯಮ್

ದಿನಾಂಕ 12/9/2023ರ ಗುರುವಾರ ದಸರಾ ಶಿಬಿರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿóಯಮ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *