ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

ವನಿತಾಸದನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿ ಗಳಾಗಿಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *