ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಈ ದಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಗಸ್ತ್ಯದವರು ಬರುತ್ತಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *