ಹಿಂದೂ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿವತಿ, ಮೈಸೂರು

ಹಿಂದೂ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿವತಿ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ವನಿತಾಸದನ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್‍ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16/6/23 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತು.್ತ ಎಲ್ಲಾ 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್‍ಬಾಕ್ಸ್, ಊಟವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *