ಸ್ಪಾನ್ಸರ್

ದಿನಾಂಕ 22/12/2022 ರ ಗುರುವಾರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ, ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು, ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *