ವನಿತಾಸದನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜಯಂತಿ, ಸರಸ್ವತಿಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಅಯುಧ ಪೂಜೆ

ದಿನಾಂಕ 02/10/2022 ರಭಾನುವಾರಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಗಂಟೆಗೆವನಿತಾಸದನಅವರಣದಲ್ಲಿಗಾಂಧಿಜಯಂತಿ, ಸರಸ್ವತಿಪೂಜಾಹಾಗೂಅಯುಧಪೂಜೆಯನ್ನುಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತುಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಸ್ಧೆಯಸಿಬ್ಬಂಧಿವರ್ಗದವರುಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಸಿಹಿಯನ್ನುಹಂಚಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *