ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ವಿಶ್ವಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಅಂಬಾವಿಲಾ¸, ಅರಮನೆ ಅವರಣ, ಮೈಸೂರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *