ಶ್ರೀ ರಾಮವನಮಿ

ದಿನಾಂಕ 12/4/2022ರಂದುಮಧ್ಯಾಹ್ನವನಿತಾಸದನದಸಂಸ್ಧೆಯಲ್ಲಿಶ್ರೀರಾಮವನಮಿಯನ್ನುಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಪ್ರಯುಕ್ತಡಾ|| ಶ್ರೀಮತಿ. ಜ್ಯೋತಿಶಂಕರ್‍ರವರಿಂದಕುವೆಂಪುರವರರಾಮಾಯಣದರ್ಶನದಿಂದಆಯ್ದಭಾಗ “ಮುದ್ರಾಉಂಗುರಸಮರ್ಪಣೆಯ”ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶ್ರೀಯುತ. ವಿದ್ವಾನ್ಶ್ರೀ.ಕೃ. ರಾಮಚಂದ್ರರವರಿಂದವಾಚನವನ್ನುನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವುಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿನೆರವೇರಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *